İnsanlar hedeflerine varmak için tercihlerde bulunurlar.

Sözleşme İçi ve Sözleşme Dışı Denetim

Şubat 28, 2021 admin 0

Sözleşme İçi Denetim Bu denetim, en güçlü ve rahat uygulanabilen bir mekanizmadır. Çünkü denetlenmesi gereken devlet “taraf devlet” statüsündedir. Yani bu devlet, sadece sözleşmeyi oluşturan uluslararası kuruluşun bir üyesi olmakla kalmamış; aynı zamanda sözleşmeye imza […]

Demos Krallığı (Temsili)

Uluslararası Korumanın Dayanakları ve Türleri

Şubat 28, 2021 admin 0

İnsan haklarının korunmasına yönelik Uluslararası belgeler genelde iki başlık altında değerlendirilebilir. Bunlardan ilki Uluslararası bildirgelerdir. Uluslararası bildirgeler, bildirgeye taraf devletler için bağlayıcı hükümler içermezler. Bildirge ile sağlanan hakların korunması için herhangi bir denetim mekanizması ve […]

Demokrasi

Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi

Şubat 28, 2021 admin 0

Demokrasi, salt bir yönetim biçimi ve siyasal sistem olmanın ötesinde aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Hatta yaşam biçimi olarak demokrasi yönetim biçimi ve siyasal sistem olarak demokrasinin üstündedir denilebilir. Demokratik bir yaşam tarzını benimsememiş, günlük […]

Etik İlkeler

Kamu Düzeni ve Temel Haklar Arasındaki Dengenin Kurulamaması

Şubat 28, 2021 admin 0

Bazen bir ülkede Anayasa ile vatandaşlara verilmiş olan temel hak ve hürriyetler çeşitli çevrelerce kamu düzenini bozmak, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, ülkeyi bölmek ve parçalamak, ülkede istikrarsızlık ve terör ortamı yaratmak amacıyla kullanılmak istenebilir. Devlette […]

Hukuk

1982 Anayasası ve Özellikleri

Şubat 28, 2021 admin 0

1982 Anayasası temel ilkeleri bakımından bazı farklılıklar içermekle birlikte 1961 Anayasası’na benzemektedir. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası Arasındaki Farklılıklar Çift meclis sisteminin kaldırılması Temel hak ve özgürlükler için getirilen sınırlamalar arttırılarak devletin ön plana çıkarılması […]

Hukuk

1961 Anayasası ve Özellikleri

Şubat 28, 2021 admin 0

Türkiye’de demokratikleşme açısından 1961 Anayasası özel bir yere sahiptir. Anayasa ile kuvvetler ayrılığı getirilmiştir. Temel haklar ve özgürlükler başlığı altında hak ve özgürlükler çağdaş demokrasilere uygun bir biçimde düzenlenmiş, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması güçleştirilmiştir. […]

Hukuk

1924 Anayasası ve Özellikleri

Şubat 28, 2021 admin 0

İkinci meclis tarafından hazırlanarak kabul edilen 1924 Anayasası bazı değişiklikler geçirerek 1961 Anayasası yapılana kadar yürürlükte kalmıştır. Anayasanın Özellikleri Devletin temel niteliğinin Cumhuriyet olduğunu söylemiştir. Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Yargı […]