İnsanlar ve Hakları

Demokrasi Eğitiminin Gerekliliği

Mart 17, 2021 admin 0

Eğitim, giderek karmaşıklaşan ve değişen dünyaya daha iyi uyum sağlamak ve ayakta kalmak için insanlara güç veren sembolik ve kültürel sermayeden ortaya çıkar ve daha birbirine bağlı, demokratik, eşit ve adil bir toplumun oluşturulmasına katkıda […]

Birleşmiş Milletler

Uluslararası Koruma Organları

Mart 1, 2021 admin 0

Uluslararası koruma organları evrensel ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren organlar olarak iki gruba ayrılabilir. Birleşmiş Milletler Örgütü bütün dünya ülkelerinin katılımına açık evrensel düzeyde faaliyet gösteren bir  koruma  organıdır. Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve […]

Hukuk

1982 Anayasası ve Özellikleri

Şubat 28, 2021 admin 0

1982 Anayasası temel ilkeleri bakımından bazı farklılıklar içermekle birlikte 1961 Anayasası’na benzemektedir. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası Arasındaki Farklılıklar Çift meclis sisteminin kaldırılması Temel hak ve özgürlükler için getirilen sınırlamalar arttırılarak devletin ön plana çıkarılması […]

Hukuk

1961 Anayasası ve Özellikleri

Şubat 28, 2021 admin 0

Türkiye’de demokratikleşme açısından 1961 Anayasası özel bir yere sahiptir. Anayasa ile kuvvetler ayrılığı getirilmiştir. Temel haklar ve özgürlükler başlığı altında hak ve özgürlükler çağdaş demokrasilere uygun bir biçimde düzenlenmiş, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması güçleştirilmiştir. […]

Hukuk

1924 Anayasası ve Özellikleri

Şubat 28, 2021 admin 0

İkinci meclis tarafından hazırlanarak kabul edilen 1924 Anayasası bazı değişiklikler geçirerek 1961 Anayasası yapılana kadar yürürlükte kalmıştır. Anayasanın Özellikleri Devletin temel niteliğinin Cumhuriyet olduğunu söylemiştir. Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Yargı […]

Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür

1921 Anayasası ve Özellikleri

Şubat 28, 2021 admin 0

TBMM açılışından dokuz ay sonra bir Anayasa yaparak yürürlüğe koydu. 1921 tarihinde yayınlanan “Teşkilat-ı Esasi Kanunu” 24 maddeden oluşuyordu. 21 Anayasası güçler birliğine dayalı bir meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Hükümet meclis içinden seçiliyordu ve meclis […]

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin

İkinci Meşrutiyet 1908

Şubat 28, 2021 admin 0

İkinci Meşrutiyet 23 Temmuz 1908’de Abdülhamit’in baskılar üzerine meclisi toplantıya çağırmasıyla başlamıştır. Bu dönemde yeni bir anayasa yapılmak yerine mevcut anayasa üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Padişahın yetkileri azaltılmış hak ve özgürlüklerin kapsamı genişletilmiştir. Son Osmanlı Meclisi […]

Birinci Meşrutiyet 1876

Birinci Meşrutiyet ve 1876 Anayasasının Özellikleri

Şubat 28, 2021 admin 0

Birinci Meşrutiyet Dönemi 23 Aralık 1876’da Kanuni esasi’nin ilan edilmesiyle başlar. Mithat Paşa’nın zorlamaları sonucu kurulan Anayasa Komisyonu, 1875 tarihli Fransız Anayasası ve 1831 tarihli Belçika Anayasası’ndan esinlenerek bir anayasa taslağı hazırlamıştır. Anayasa taslağı “Bakanlar […]

Çoğulcu demokrasi örgütlenme hakkını korur.

Demokratik Sistemde Çoğulculuk ve Katılım

Şubat 28, 2021 admin 0

Çoğulculuk çağdaş demokrasilerin ön koşuludur. Düşünce ve düşünceyi ifade etme hürriyeti en temel insan haklarından biridir. Çoğulcu demokrasi kültürel tekelciliği dışlar. Demokratik toplumlarda bireyler arasındaki tek benzerlik farklı oluşlarıdır. İnsanlar farklı felsefi ya da siyasi […]

Halkımızı genel oyla seçilen 600 Milletvekili temsil eder.

Demokratik Sistemde Siyasal Partiler

Şubat 28, 2021 admin 0

Siyasi partiler günümüzde siyasi rejimlerin en önemli unsurlarıdır. “Siyasi parti üyelerinin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek için iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan teşkilatlanmış bir gruptur.” Siyasi partilerde süreklilik, ülke çapında […]