Demokratik Sistem

Demokraside Seçimler ve Temsil

Şubat 28, 2021 admin 0

Demokrasinin ilk ortaya çıkışı Yunan site devletlerinde doğrudan demokrasi şeklindedir. Site devletlerinde özgür, ergin ve erkek yurttaşlar, meclise doğrudan katılarak görüşlerini ve kararlarını bildirerek yönetime katılmışlardır. Sayıları çok büyük olmayan Yunan şehir devletlerinde uygulanan bu […]

Hukuk

Hukuk Devleti Olmanın Gerekleri Nelerdir?

Mayıs 29, 2019 admin 0

Hukuk devleti olmanın bazı şartları vardır. Hukuk devleti olmak için bu şartların gerçekleşmesi veya gerçekleştirilme çabası olması gerekir. Hukuk devleti olmanın gereklerini maddeler halinde inceleyelim: Temel Hak Ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınması Kanun Önünde Eşitlik […]

Engizisyon Mahkemesi

Laik Devlet ve İnsan Hakları

Mayıs 28, 2019 admin 0

Laik sözcüğü Latince laicus kökünden gelmektedir. Kelime anlamı bakımından ruhani olmayan, dine dayanmayan, dünyevi gibi anlamlar içermektedir. Kavramsal anlamı bakımından laiklik; bir devlet ve hukuk sistemini ifade eder. Laikliğin ifade ettiği devlet sisteminin ne olduğunu, […]

Hukuk

Hukuksal Bir Kurum Olarak Devlet

Mayıs 28, 2019 admin 0

Devlet birlikte yaşamak için örgütlenmiş insanların oluşturduğu soyut bir varlıktır. Başka bir ifadeyle devlet, bir topak parçası üzerinde birlikte yaşayan insanların örgütlenme biçimidir. Bir toplumda, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen, kuralları oluşturan kişilerin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarını […]

Anayasa Mahkemesi

Demokrasinin Temel İlkeleri

Aralık 4, 2018 admin 4

Yunanca asıllı bir kavram olan demokrasi, halk anlamına gelen demos ile iktidar anlamına gelen kratos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur . Günümüzde halkın iktidarı, halk egemenliği, millet egemenliği gibi anlamlara gelmektedir. Demokrasilerde yönetim, vatandaşlar tarafından belirlenir. Fakat […]

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Ülkemizde Demokratik Sistemin İşleyişi

Kasım 30, 2018 admin 0

Ülkemiz, temsilî demokrasinin bir çeşidi olan cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile yönetilmektedir. Bu sisteme, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği ile yasal ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerle fiilî olarak geçilmiştir. Genel ve […]

Yarı Doğrudan Demokrasi

Cumhuriyet ve Demokrasi Ayrımı

Kasım 30, 2018 admin 0

Cumhuriyet, yöneticilerin seçme yeterliliğine sahip vatandaşlar tarafından belirli ve düzenli aralıklarla yapılan seçimler sonucunda belirlenmesine dayanan devlet şeklidir. Temel göstergesi, yöneticilerin seçilme yeterliliğine sahip halk tarafından seçilmesi ve bu seçimin periyodik aralıklarla tekrarlanmasıdır. Demokrasi ise […]

Demokrasi

Demokrasinin Uygulanma Biçimleri Nelerdir?

Kasım 30, 2018 admin 0

Demokrasinin uygulanma biçimleri, doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yarı doğrudan demokrasi olmak üzere üçe ayrılır. Doğrudan demokrasi, Eski Yunan Şehir Devletleri ve İsviçre Kantonlarında uygulanmıştır. Yarı doğrudan demokrasinin araçlarına (referandum, halk vetosu vb.) İtalya’da başvurulur. […]

Demokratik Vatandaş

Demokratik Vatandaş

Kasım 30, 2018 admin 0

Aristoteles, “İyi insan olmak her zaman iyi vatandaş olmak anlamına gelmez.” der. “İyi vatandaş kimdir ve özellikleri nelerdir?” sorusu Eski Yunan’dan beri yanıtı aranan bir soru olmuştur. Antik Çağ’da iyi insan iyi vatandaş olarak düşünülüyordu. […]

Demokrasinin Temel Değerleri

Demokrasinin Temel Değerleri

Kasım 30, 2018 admin 0

Jürgen Habermas demokrasiyi ortak bir iradenin oluşum süreci olarak tanımlıyor. İşte bu ortak iradenin oluşturulmasına herkesin katılım sağlayabilmesi için kurumların ve hukuk kurallarının yeniden düzenlenmesi gerekir. Burada katılım kültürü oldukça önemlidir. Çünkü insanlar katılım sayesinde […]