Aydınlanma Kavramı

Aydınlanma Kavramı

Mart 3, 2021 admin 0

Aydınlanma bireylerin yada toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya daya­narak oluşturmalarıdır. Eğer bir toplum akılla değilde dogmalarla ve geçerliliğini yitirmiş toplumsal kurallarla yönetiliyorsa karanlığın içinde olduğu […]

Hukuk

Hukukun Üstünlüğü İlkesi

Şubat 28, 2021 admin 0

Hukuk Devleti deyimi ilk defa 19.yy. ortalarında Almanya’da kullanılmış olan “Rechsstaat” kelimesinden gelmektedir. Fransızcada “Etat de Doriot” sözcüğü hukuk devleti karşılığı olarak kullanılır. Anglo Sakson ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede de “rule of […]

Hukuk Devleti ve İnsan Hakları

Kuvvetler Ayrılığı Nedir?

Şubat 27, 2021 admin 0

Devletin örgütlenmesinde insan haklarının gerçekleşmesi konusundaki en önemli ilkelerden biri kuvvetler ayrılığıdır. Kuvvetler ayrılığının nedeni devlet erkinin tek bir kişinin ya da bir grubun eline geçmesini engellemek ve böylece doğabilecek olumsuzluklara engel olmaktır. Kuvvetler Ayrılığı […]

Katılma Hakkı Nedir?

Katılma Hakkı veya Katılma Hakları Nelerdir?

Şubat 26, 2021 admin 0

Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir. Katılma hakları, Anayasa’nın “Siyasal Haklar ve Ödevler” başlığı altında düzenlenmiştir. Anayasaya göre bunlar, vatandaşlık hakkı, seçme ve seçilme hakları, siyasal partilerle ilgili haklar, kamu hizmetlerine […]

Temsili Demokrasi

Temsili Demokrasi Nedir?

Kasım 9, 2020 admin 0

Temsili demokrasi, millete ait olan egemenliğin milletin seçtiği temsilciler aracılığı ile kullanılmasıdır. Temsili demokraside seçim temel araçtır. Her ne kadar seçmen ile temsilci arasındaki bağ seçimden seçime kurulmakta ise de dilekçe hakkı gibi usullerle vatandaşın […]

Demokrasi

Yarı Doğrudan Demokrasi Nedir?

Kasım 9, 2020 admin 0

YARI DOĞRUDAN DEMOKRASİ, egemenliğin kullanılmasının halk ile temsilcileri arasında paylaştırıldığı demokrasi çeşididir. Yarı doğrudan demokrasi, egemenliğin kullanımının esasen halkın seçtiği temsilcilere bırakılması nedeniyle temsili demokrasiye, referandum gibi araçlarla seçmenlerin egemenliğin kullanılması doğrudan katılmaları bakımından ise […]

Klasik (Çoğulcu) Demokrasi

Klasik (Çoğulcu) Demokrasi Nedir?

Kasım 9, 2020 admin 0

KLASİK (ÇOĞULCU) DEMOKRASİ, bir başka deyişle çoğulcu veya batı demokrasisi yönetme hakkının çoğunluğu elde eden siyasal iktidara bırakıldığı, yaş ve uyrukluk gibi belli koşullara sahip herkese oy hakkı tanındığı, genel seçim yolu ile siyasal iktidarın […]

Çoğunlukçu Mutlak Demokrasi

Çoğunlukçu (Mutlak) Demokrasi Nedir?

Kasım 9, 2020 admin 0

ÇOĞUNLUKÇU (MUTLAK) DEMOKRASİ, çoğunluk prensibine dayanmaktadır. Çoğunluk prensibi devletin halkın çoğunluğun iradesine göre yönetilmesi gerektiğine ve çoğunluğun kararının her şeyin üstünde olduğu anlayışına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu anlayışa göre çoğunluğun yönetme hakkı mutlaktır ve bu hakkın […]

Marksist Demokrasi Nedir?

Marksist Demokrasi Nedir?

Kasım 9, 2020 admin 0

MARKSİST DEMOKRASİ, bir başka ifadeyle sosyalist demokrasi, işçi iktidarına dayanan, iktidarın Marksist ideolojinin uygulayıcısı olduğu ve bunu gerçekleştirmek için yönetilenleri zorladığı demokrasi türüdür. Marksizm, batı demokrasisinin gerçek bir demokrasi olmadığı, burjuvazinin çıkarlarını savunma amacı taşıdığını, […]

Demokrasiye Giden Yol

Liberal Demokrasi Nedir?

Kasım 9, 2020 admin 0

LİBERAL DEMOKRASİ, batılı toplumsal siyasal örgütlenme tarzının kurumsallaşmış niteliklerini ifade etmektedir. Liberal demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinin varlığını esas almakta, bireysel eşitlik ve özgürlüğü tesis etmeye gayret eden toplumsal-siyasal kurumsallaşmanın gerektiğini kabul etmektedir. Bu çerçevede […]